Snake Eyes Unm.JPG (16383 bytes)

Snake Eyes
Unmasked


Head: Short Fuse 83
Body: Snake Eyes 83
Accessories: Snake Eyes 83


Snake Eyes Head.JPG (5761 bytes)

Back to Evil's Customs